VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVOD

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní poštových služieb uzatvorenej medzi poštovyservisu.sk prevádzkovateľ LIVEONLINE, s.r.o., so sídlom: Neslušská cesta 866, Slovenská republika, IČO: 46 950 133, DIČ: 202 367 0660, IČ DPH: 202 367 0660, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 116280/B, (ďalej len „postovyservis.sk“) a Vami, (ďalej len „Odosieľateľ“; postovýservis.sk a Odosielateľ ďalej spolu len „Strany“), ak k uzavretiu takejto zmluvy o poskytovaní poštových služieb došlo na základe návrhu Odosielateľa (t. z. na základe odoslaného formulára) uskutočneného za použitia funkcionality na zadanie odoslania pošty umiestnenej na doméne: postovyservis.sk (ďalej len „Web“; ďalej každá zmluva podľa tohto bodu len „Zmluva“).

1.2. Strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, prípadné spory medzi Stranami majú právomoc riešiť len súdy Slovenskej republiky a v zmysle § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak by vzťah zo Zmluvy nespadal pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, tak sa dohodli, že sa spravuje Obchodným zákonníkom.

1.3. Obsah Zmluvy, ktorý nie je určený týmito Podmienkami, sa podporne spravuje zákonom č. 586/2003 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška AT“), § 566 a nasl. (mandátna zmluva) Obchodného zákonníka, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

2. OBJEDNÁVKA, UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Návrh na uzavretie Zmluvy uskutočňuje osoba tak, že prostredníctvom funkcionality na zadanie pohľadávky umiestnenej na Webe odošle objednávku, teda prostredníctvom funkcionality na zadanie pohľadávky umiestnenej na Webe dôjde k vyplneniu aspoň povinných polí formulára, k nahraniu aspoň jedného dokumentu (resp. účtovného dokladuna odoslanie), k vyjadreniu súhlasu s Podmienkami (t. z. „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“), k vyjadreniu súhlasu s Podmienkami ochrany súkromia (t. z. „Súhlasím s Podmienkami ochrany súkromia“), k vyhláseniu o pravdivosti takto vyplnených údajov (t. z. „Vyhlasujem, že mnou vyplnené údaje sú pravdivé“) a k odoslaniu takéhoto formulára (t. z. stačením tlačidla „Odoslať“ alebo tlačidla „Odoslať “; ďalej každá takáto objednávka len „Objednávka“).

2.2. Neoddeliteľnou súčasťou Objednávky je (i) každý údaj (t. z. vrátane vyhlásení a súhlasov) uvedený v príslušnom odoslanom formulári a (ii) každý dokument a každý doklad nahratý (priložený) k príslušnému odoslanému formuláru.

2.3. Odosielateľ odoslaním, teda uskutočnením, každej Objednávky vyhlasuje, že uskutočnil Objednávku sám, teda osobne, ak je podnikateľom – fyzickou osobou, alebo prostredníctvom osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo prokuristu Odosielateľa, ak je podnikateľom – právnickou osobou, vo formulári, ktorým Odosielateľ uskutočnil Objednávku uviedol iba pravdivé a nezavádzajúce údaje,

2.4. O odoslaní, teda o uskutočnení, Objednávky je Odosielateľ automatizovaným spôsobom informovaný Postovym servisom odoslaním emailu o uskutočnení Objednávky na emailovú adresu, ktorú uviedol Klient v príslušnej Objednávke jako Odosielateľ. Emailová správa podľa tohto bodu má iba informatívnu povahu. V prípade nedoručenia emailovej správy o uskutočnení Objednávky Klientovi do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín od uskutočnenia príslušnej Objednávky Postovyservis.sk odporúča Odosielateľovi, aby bezodkladne kontaktoval o tejto skutočnosti Postovyservis.sk na emailovú adresu: podpora@postovyservis.sk, s identifikáciou príslušnej Objednávky aspoň s uvedením obchodného mena/názvu Odosielateľa a s označením (čísiel-dátumov) dokumentov, aby sa zabránilo prípadnému nesprávnemu doručovaniu.

2.5 Existencia platnej objednávky zo strany Odosielateľa je nevyhnutným predpokladom riadneho plnenia povinností Poštového servisu zo Zmluvy k príslušnej Objednávke.

3. REKLAMÁCIE

3.1 Postovyservis.sk si vyhradzuje 10 dní pre posúdenie reklamácie ododňa doručenia reklamácie na mail: podpora@postovyservis.sk.

3.2 V prípade poruchy alebo zistenia chyby na webe resp. Pripomienky zasielajte na mail: podpora@postovyservis.sk

4. ZMLUVA – PREDMET ZMLUVY, PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN ZO ZMLUVY

4.1. Každou Objednávkou sa: Postovýservis.sk zaväzuje, že pre Odosielateľa na jeho účet a v jeho mene poskytne za príslušnú Odmenu príslušnú službu podľa Podmienok, a Odosielateľ zaväzuje zaplatiť Poštovému servisu príslušnú Odmenu.

4.2. Na základe Zmluvy, Postovýservis.sk je povinný poskytovať príslušnú službu s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, ž odošle objednávku adresátovi podľa vyplneného formulára

5. ZMLUVA – TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

5.1. Každá Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to do uplynutia vyriadenia objednávky a to najneskor na 3 pracovné dni.

6. Používanie údajov pre marketingové účely

6.1 Používaním webovej stránky www.postovyservis.sk, využívaním služby webovej stránky www.postovyservis.sk, potvrdením informácie o spracovaní osobných údajov a potvrdenim súhlasu so Spracovaním osobných údajov, udelujete súhlas pre používanie osobných údajov pre zasielanie notifikačných informácií súvisiach s prevádzkou a údržbou webovej stránky www.postovyservis.sk .

6.2 Služba webovej stránky www.postovyservis.sk zasiela automaticky informácie o stave, objednaní a všeobecných informáciach webovej stránky alebo Vašej objednávky.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Nad riadnym výkonom činnosti dohliada GRPD.

7.2. Uzatvorené objednávky sa ukladajú v súlade s právnymi predpismi pre prípadné reklamácie alebo pre potreby právneho šetrenia.

7.3 Vydávanie dokumentov prebieha na základe:

7.3.1. Požiadania odosielateľom na základe žiadosti overenej notárom a odoslaním na adresu prevádzkovateľa LIVEONLINE,s.r.o., Neslušská cesta 866, 024 01 Kysucké Nové Mesto a uhradením poplatku 15€ + DPH. ( Doklad pre uhradenie poplatku je vydávaný na základe žiadosti odoslanie na adresu prevádzkovateľa LIVEONLINE,s.r.o.

7.3.2. Vyžiadaním orgánom činných v trestnom konaní.

7.3. Tieto Podmienky môže Advokát kedykoľvek jednostranne zmeniť tak, že na Webe zverejní ich nové znenie, čím sa ich predchádzajúce znenie ruší a v celom rozsahu nahrádza takýmto ich novým znením, ktoré tak súčasne nadobúda účinnosť. Zmena Podmienok v zmysle predchádzajúcej vety sa nedotýka tých Objednávok, ktoré boli uzatvorené na základe Objednávok, ktoré boli uskutočnené v období pred účinnosťou nového znenia Podmienok, pokiaľ sa Strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.

7.4. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. augusta 2019.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.0 Spoločnosť LIVEONLINE, s.r.o. , Neslušská cesta 866, 024 01 Kysucké Nové Mesto,je prevádzkovateľom správy osobných údajov z portálu www.postovýservis.sk. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:

a, Základnej funkčnosti webových stránok.

b, Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

  1. Podať námietku má nárok len používaťeľ webového portálu www.postovyservis.sk ktorý si zaplatil a objednal službu. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  2. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :
  • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 5. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI

Prevádzkovateľom LIVEONLINE s r. o.

v súlade s nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

Kto sme – prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou LIVEONLINE, s.r.o., Neslušská cesta 866, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme a prečo?

Adresu odosielateľa– kto odosiela list,

Mail– kde máme odosielať informácie a potvrdenia,

Adresu prijímateľa– kam má byť list doručený,

Mobilné číslo– z důvodu dabezpečenia zodpovednosti,

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.

Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?          

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, a to emailom: